Piekļūt kartēm

Purvu apzīmējumi

Ģeotelpiskā satura attēlošanai nepieciešams izmantot bezmaksas lietotni Google Earth. Lietoni iespējams lejupielādēt šeit.

Laika posmā no pagājušā gadsimta 50. gadiem līdz mūsdienām Valsts ģeoloģijas fondā ir uzkrāts ievērojams informācijas apjoms par Latvijas kūdras resursiem, kūdras nogulumu izplatības likumsakarībām, veidošanās apstākļiem un izmantošanas iespējām. Informācija ir apkopota dažāda mēroga kartēs, reģionālo pētījumu darbos un specializētos apkopojošos izdevumos, piemēram, pārskati par kūdras un sapropeļa iegūlām. Lielākā daļa minētās informācijas ir pieejama tikai papīra formā. Kūdra ir viena no Latvijas ievērojamākajām dabas bagātībām. Purvu kopplatības pēc 1980. gada Kūdras fonda datiem ir 6401 km2, jeb 9,9% no valsts teritorijas. Kūdras fondā iekļautas 5799 atradnes. No tām 7 ir lielākas par 5000 ha, 87 ar platību no 1001 līdz 5000 ha, 109 ar platību no 501 - 1000 ha. No kopējās platības 49,3% aizņem zemā tipa purvi, 41,7% - augstā tipa, bet 9% - pārejas. Neskartā stāvoklī atrodas 69,7% purvu platību, 23,4% ir nosusinātas, 3,9% izmanto kūdras ieguvei, 1,8% kūdras krājumi jau ir izmantoti, bet 1,2% ierīkotas ūdenskrātuves. Aptuveni septītā daļa no neskartajām purvu platībām atrodas aizsargājamo dabas teritoriju robežās.
Lielākā daļa kūdras atradņu atrodas valsts austrumu un centrālajos rajonos, to vidējais dziļums ir 2 - 5 m, maksimālais sasniedz 12 m.
Kūdras resursi nav precīzi noteikti un tie varētu būt 11,3 miljardi m3, jeb 1,7 miljardi t. No kopējiem resursiem 1,1 miljards t ir kurināmā kūdra ar vidējo siltumietilpību 5,2 - 5,3 kcal/kg.

Valsts ģeoloģijas fonda pamatinformācijas masīvs ir uzskatāms par vienu no svarīgākajiem izziņas avotiem kūdras resursu izmantošanā un izpētē.

Valsts ģeoloģijas fondā apkopotās informācijas mērķtiecīgu un pārdomātu izmantošanu apgrūtina forma kādā tā ir sagatavota un atrodas šodien. Proti, teju visa informācija ir pieejama papīra izdruku, kopējumu, ar roku gatavotu zīmējumu vai rasējumu formā. Vairumā gadījumu materiāli ir sagatavoti krievu valodā vienā eksemplārā. Šie materiāli un to grafiskie pielikumi nav piesaistīti mūsdienās izmantojamam koordinātu tīklam, kas vēl vairāk ierobežo to izmantošanas iespējas.

Viens no Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta „Inovācijas kūdras izpētē un jaunu to saturošu produktu izveidē” mērķiem bija nodrošināt pamatinformācijas par kūdras resursiem un to iegulām strukturēšanu un tālākizmantošanu atbilstoši vispārpieņemtām prasībām informācijas sistēmu (arī Ģeogrāfisko Informācijas Sistēmu (GIS)) veidošanā. Šī darba mērķorientētai izpildei projekta ietvaros paveikta kartogrāfiskās informācijas par kūdras resursiem pārveidošana digitālā formā, sasaiste ar ģeotelpisko pamatinformāciju un datu sistematizēšana atbilstoši ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamatprincipiem.

Projekta īstenošanas rezultātā iegūtais datu masīvs ļauj ātri un objektīvi izvērtēt konkrētu teritoriju piemērotību inovatīvu produktu ieviešanai tautsaimniecībā, nodrošina kūdras resursu izmantošanas un turpmākās pētniecības plānošanu. Sagatavotā sistēma sniedz ziņas par konkrētā purva, nosaukumu, platību, kūdras tipu, kā arī atsauces uz izmantotajiem materiāliem.

Sagatavotā informācija sniedz ziņas par 9563 kūdras iegulām. Nereti, vienā kūdras purvā pēc ģeoloģiskās izpētes datiem ir noteiktas vairākas robežas (kūdras slāņa „0 m” dziļuma vai kūdras slāņa rūpnieciski iegūstamā „0.7-1.2 m” dziļuma, kā arī purvu tipu robežas), kas ir atspoguļotas datu masīvā.
Informācijas sagatavošanai izmantoti 1962. un 1980. gada Kūdras fonda, meklēšanas un revīzijas kā arī detālās izpētes un atradņu pasu dati.

Informācija, vispārējai izmantošanai ir vizualizēta uz ArcGIS Online kartogrāfiskajiem materiāliem. Teritoriju administratīvo robežu apveidfaili sagatavoti atbilstoši Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, un papildināti ar aktuālo teksta informāciju. Kartogrāfiskā informācija papildināta ar apveidfailiem no aizsargājamo teritoriju reģistra.
Jaunumi

Pieteikties jaunumiem

Jaunumu kalendārs