Ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats 2006
Sākums Ievads Vide Labklājība Ekonomika
Priekšvārds
Indikatori Indikatori Indikatori
Ievads
Iekšzemes ūdens resursi Nabadzības samazināšana IKP un Kopbudžets
Pielikums Jūras vide
Izglītība un zinātne Nodarbinātība
Par pārskatu Zemes dzīļu resursi
Dzīves ilgums un kvalitāte Investīcijas
Mežu resursi
Veselības riska faktori Produktivitāte
Zemes apaugums un lietošana
Mājoklis Ekoefektivitāte
Bioloģiskā daudzveidība
Tūrisms
Ozona slāņa aizsardzība
Transports
Klimata pārmaiņas
Klimata pārmaiņas ietekmējošie faktori
Atkritumu apsaimniekošana

2007 © Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

Pārskats PDF formātā pieejams šeit