Nacionālais ziņojums par vides stāvokli - 2008. - 2011.

Vietējo putnu populāciju indekss
Lauku putnu populāciju indekssLai raksturotu lauksaimniecības platību vides kvalitāti tiek izmantots lauku putnu populāciju indekss. Latvijas apstākļos izmantojam divus nedaudz atšķirīgus aprēķinus. Indeksu atšķirības nosaka atšķirīgais sugu sastāvs, kas indeksu veidošanā iekļautas. „Latvijas” indeksā nav iekļautas vairākas „Eiropas” indeksa sugas, kas Latvijas apstākļos izteikti saistītas ar cilvēka mītnēm, tādas kā bezdelīga, mājas strazds, lauku zvirbulis, kā arī brūnspārnu ķauķis un brūnā čakste, kuras saistītas ar krūmājiem lauksaimniecības zemēs un izcirtumiem mežos. Savukārt „Eiropas” indeksa veidošanā netiek izmantotas tādas Latvijas lauku ainavai tipiskas sugas kā kārklu ķauķis, purva ķauķis, ciglis un mazais svilpis, kuras savukārt iekļautas „Latvijas” indeksā.

Ja iepriekšējā Nacionālā ziņojuma par Vides stāvokli rezultātos bija redzama „Latvijas” indeksa nepārtraukta lejupslīde, tad sākot ar 2008.gadu, vērojams, lai arī neliels, bet tomēr stabils pieaugums abiem indeksiem, kas varētu liecināt par ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanos lauksaimniecības zemēs.

Lauku putnu indekss. LFBI – indeksā ietvertas Latvijā nozīmīgas ar lauksaimniecības zemēm saistītas putnu sugas (baltais stārķis, grieze, ķīvīte, lauku cīrulis, pļavu čipste, dzeltenā cielava, lukstu čakstīte, kārklu ķauķis, purva ķauķis, ciglis, kaņepītis, mazais svilpis, dzeltenā stērste), FBI 2008 – indeksā ietvertas sugas saskaņā ar EBCC Paneiropas putnu monitoringa programmas lauku putnu sarakta 2008. gada versiju (baltais stārķis, grieze, ķīvīte, parastā ūbele, lauku cīrulis, dzeltenā cielava, pļavu čipste, bezdelīga, lukstu čakstīte, brūnspārnu ķauķis, brūnā čakste, mājas strazds, lauku zvirbulis, kaņepītis, dzeltenā stērste).

Papildinformācija - 2013., 2014.

AVOTS: Dabas aizsardzības pārvalde www.daba.gov.lv